Usage Statistics for ballyconnellcentralschool.com

Summary Period: October 2016
Generated 01-Nov-2016 02:22 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2016
Total Hits 15172
Total Files 12579
Total Pages 13516
Total Visits 1780
Total KBytes 21533
Total Unique Sites 834
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 575
Total Unique User Agents 218
. Avg Max
Hits per Hour 20 131
Hits per Day 489 831
Files per Day 405 765
Pages per Day 436 783
Sites per Day 26 75
Visits per Day 57 84
KBytes per Day 695 1186
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.91% 12579
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 404 - Not Found 17.08% 2591

Daily usage for October 2016

Daily Statistics for October 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 724 4.77% 582 4.63% 655 4.85% 74 4.16% 62 7.43% 880 4.08%
2 767 5.06% 667 5.30% 717 5.30% 80 4.49% 61 7.31% 912 4.23%
3 594 3.92% 527 4.19% 554 4.10% 72 4.04% 58 6.95% 710 3.30%
4 593 3.91% 516 4.10% 546 4.04% 62 3.48% 60 7.19% 1186 5.51%
5 537 3.54% 399 3.17% 454 3.36% 69 3.88% 62 7.43% 674 3.13%
6 492 3.24% 435 3.46% 455 3.37% 58 3.26% 52 6.24% 930 4.32%
7 444 2.93% 356 2.83% 385 2.85% 66 3.71% 72 8.63% 1042 4.84%
8 502 3.31% 396 3.15% 433 3.20% 81 4.55% 72 8.63% 680 3.16%
9 475 3.13% 336 2.67% 366 2.71% 64 3.60% 67 8.03% 700 3.25%
10 499 3.29% 353 2.81% 409 3.03% 70 3.93% 75 8.99% 697 3.24%
11 722 4.76% 560 4.45% 639 4.73% 84 4.72% 67 8.03% 972 4.52%
12 749 4.94% 640 5.09% 668 4.94% 65 3.65% 52 6.24% 949 4.41%
13 778 5.13% 705 5.60% 713 5.28% 69 3.88% 63 7.55% 1115 5.18%
14 674 4.44% 598 4.75% 618 4.57% 69 3.88% 58 6.95% 826 3.84%
15 791 5.21% 740 5.88% 753 5.57% 61 3.43% 47 5.64% 920 4.27%
16 831 5.48% 765 6.08% 783 5.79% 51 2.87% 47 5.64% 962 4.47%
17 699 4.61% 616 4.90% 646 4.78% 52 2.92% 56 6.71% 844 3.92%
18 338 2.23% 271 2.15% 292 2.16% 32 1.80% 33 3.96% 429 1.99%
19 575 3.79% 509 4.05% 524 3.88% 42 2.36% 45 5.40% 679 3.15%
20 658 4.34% 588 4.67% 612 4.53% 49 2.75% 46 5.52% 767 3.56%
21 445 2.93% 394 3.13% 414 3.06% 43 2.42% 41 4.92% 546 2.54%
22 259 1.71% 192 1.53% 213 1.58% 54 3.03% 56 6.71% 566 2.63%
23 306 2.02% 252 2.00% 259 1.92% 37 2.08% 52 6.24% 366 1.70%
24 336 2.21% 260 2.07% 288 2.13% 46 2.58% 57 6.83% 865 4.02%
25 347 2.29% 248 1.97% 288 2.13% 49 2.75% 53 6.35% 482 2.24%
26 230 1.52% 159 1.26% 183 1.35% 54 3.03% 50 6.00% 319 1.48%
27 336 2.21% 271 2.15% 296 2.19% 46 2.58% 38 4.56% 442 2.05%
28 147 0.97% 117 0.93% 132 0.98% 37 2.08% 31 3.72% 224 1.04%
29 94 0.62% 44 0.35% 73 0.54% 44 2.47% 50 6.00% 209 0.97%
30 128 0.84% 44 0.35% 80 0.59% 57 3.20% 62 7.43% 282 1.31%
31 102 0.67% 39 0.31% 68 0.50% 43 2.42% 51 6.12% 358 1.66%

Hourly usage for October 2016

Hourly Statistics for October 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 732 4.82% 19 612 4.87% 21 678 5.02% 49 1532 7.12%
1 16 507 3.34% 12 389 3.09% 13 416 3.08% 22 672 3.12%
2 27 841 5.54% 23 723 5.75% 24 760 5.62% 33 1038 4.82%
3 14 460 3.03% 11 369 2.93% 12 397 2.94% 21 648 3.01%
4 21 671 4.42% 18 567 4.51% 19 607 4.49% 28 854 3.97%
5 25 789 5.20% 22 687 5.46% 22 700 5.18% 29 906 4.21%
6 17 540 3.56% 15 466 3.70% 15 485 3.59% 20 617 2.87%
7 24 750 4.94% 21 675 5.37% 22 702 5.19% 29 893 4.15%
8 18 564 3.72% 14 458 3.64% 16 516 3.82% 25 772 3.58%
9 18 568 3.74% 14 462 3.67% 16 500 3.70% 24 746 3.47%
10 15 495 3.26% 12 379 3.01% 13 429 3.17% 22 682 3.17%
11 21 672 4.43% 16 525 4.17% 18 576 4.26% 33 1037 4.81%
12 21 656 4.32% 17 554 4.40% 19 601 4.45% 41 1281 5.95%
13 18 558 3.68% 13 426 3.39% 15 494 3.65% 37 1149 5.34%
14 23 734 4.84% 20 649 5.16% 21 670 4.96% 26 820 3.81%
15 18 567 3.74% 14 439 3.49% 15 480 3.55% 29 888 4.12%
16 20 634 4.18% 17 544 4.32% 18 567 4.20% 39 1224 5.69%
17 24 771 5.08% 21 676 5.37% 23 715 5.29% 30 924 4.29%
18 18 583 3.84% 15 472 3.75% 16 502 3.71% 31 961 4.46%
19 19 600 3.95% 16 496 3.94% 17 533 3.94% 24 745 3.46%
20 19 597 3.93% 15 489 3.89% 17 532 3.94% 26 792 3.68%
21 20 628 4.14% 16 502 3.99% 17 546 4.04% 26 800 3.72%
22 19 594 3.92% 14 453 3.60% 16 516 3.82% 25 760 3.53%
23 21 661 4.36% 18 567 4.51% 19 594 4.39% 26 792 3.68%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11472 75.61% 13073 60.71% /webalizer/
2 643 4.24% 369 1.71% /
3 117 0.77% 44 0.21% /bat/
4 100 0.66% 38 0.18% /css/
5 99 0.65% 45 0.21% /images/
6 52 0.34% 1274 5.92% /webalizer/usage_201610.html
7 40 0.26% 18 0.09% /images/lightbox/
8 18 0.12% 1305 6.06% /webalizer/usage_201609.html
9 17 0.11% 4 0.02% /icons/folder.gif
10 16 0.11% 2 0.01% /icons/blank.gif
11 5 0.03% 1 0.00% /icons/back.gif
12 2 0.01% 4 0.02% /webalizer/usage.png

Top 10 of 12 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11472 75.61% 13073 60.71% /webalizer/
2 18 0.12% 1305 6.06% /webalizer/usage_201609.html
3 52 0.34% 1274 5.92% /webalizer/usage_201610.html
4 643 4.24% 369 1.71% /
5 99 0.65% 45 0.21% /images/
6 117 0.77% 44 0.21% /bat/
7 100 0.66% 38 0.18% /css/
8 40 0.26% 18 0.09% /images/lightbox/
9 2 0.01% 4 0.02% /webalizer/usage.png
10 17 0.11% 4 0.02% /icons/folder.gif

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 643 4.24% 517 42.31% /
2 11472 75.61% 500 40.92% /webalizer/
3 100 0.66% 55 4.50% /css/
4 117 0.77% 46 3.76% /bat/
5 52 0.34% 41 3.36% /webalizer/usage_201610.html
6 99 0.65% 33 2.70% /images/
7 40 0.26% 19 1.55% /images/lightbox/
8 18 0.12% 11 0.90% /webalizer/usage_201609.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11472 75.61% 499 40.54% /webalizer/
2 643 4.24% 479 38.91% /
3 117 0.77% 74 6.01% /bat/
4 99 0.65% 59 4.79% /images/
5 100 0.66% 46 3.74% /css/
6 52 0.34% 46 3.74% /webalizer/usage_201610.html
7 40 0.26% 16 1.30% /images/lightbox/
8 18 0.12% 12 0.97% /webalizer/usage_201609.html

Top 30 of 834 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10273 67.71% 10273 81.67% 11087 51.49% 307 17.25% 195.88.16.114
2 909 5.99% 909 7.23% 984 4.57% 9 0.51% 93.170.130.251
3 76 0.50% 13 0.10% 166 0.77% 13 0.73% spider-93-158-152-1.yandex.com
4 68 0.45% 36 0.29% 143 0.66% 16 0.90% 216.244.66.231
5 66 0.44% 12 0.10% 138 0.64% 26 1.46% b110135.yse.yahoo.net
6 55 0.36% 55 0.44% 230 1.07% 55 3.09% 128-68-139-5.broadband.corbina.ru
7 53 0.35% 28 0.22% 118 0.55% 17 0.96% 216.244.66.241
8 51 0.34% 36 0.29% 48 0.22% 20 1.12% msnbot-157-55-39-84.search.msn.com
9 50 0.33% 4 0.03% 176 0.82% 14 0.79% 124.88.67.32
10 49 0.32% 26 0.21% 63 0.29% 1 0.06% 69.30.198.242
11 32 0.21% 32 0.25% 134 0.62% 8 0.45% sol-fttb.203.119.118.46.sovam.net.ua
12 30 0.20% 10 0.08% 42 0.19% 8 0.45% spider-130-193-51-17.yandex.com
13 28 0.18% 9 0.07% 38 0.18% 5 0.28% crawl-66-249-64-176.googlebot.com
14 28 0.18% 0 0.00% 38 0.18% 2 0.11% fulltextrobot-77-75-78-161.seznam.cz
15 28 0.18% 1 0.01% 37 0.17% 2 0.11% fulltextrobot-77-75-78-162.seznam.cz
16 27 0.18% 14 0.11% 25 0.12% 15 0.84% crawl-66-249-64-178.googlebot.com
17 27 0.18% 1 0.01% 36 0.17% 5 0.28% fulltextrobot-77-75-78-170.seznam.cz
18 26 0.17% 8 0.06% 97 0.45% 14 0.79% 120.52.73.97
19 26 0.17% 12 0.10% 22 0.10% 16 0.90% crawl-66-249-66-126.googlebot.com
20 26 0.17% 20 0.16% 22 0.10% 16 0.90% msnbot-157-55-39-10.search.msn.com
21 26 0.17% 19 0.15% 30 0.14% 15 0.84% msnbot-157-55-39-212.search.msn.com
22 26 0.17% 22 0.17% 16 0.07% 15 0.84% msnbot-207-46-13-23.search.msn.com
23 25 0.16% 12 0.10% 31 0.14% 18 1.01% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
24 25 0.16% 1 0.01% 33 0.15% 4 0.22% fulltextrobot-77-75-76-162.seznam.cz
25 25 0.16% 0 0.00% 34 0.16% 3 0.17% fulltextrobot-77-75-76-163.seznam.cz
26 25 0.16% 0 0.00% 34 0.16% 2 0.11% fulltextrobot-77-75-76-168.seznam.cz
27 25 0.16% 3 0.02% 31 0.14% 5 0.28% fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
28 25 0.16% 1 0.01% 33 0.15% 4 0.22% fulltextrobot-77-75-79-54.seznam.cz
29 25 0.16% 3 0.02% 31 0.14% 5 0.28% fulltextrobot-77-75-79-72.seznam.cz
30 25 0.16% 17 0.14% 252 1.17% 1 0.06% mail.windrose.od.ua

Top 10 of 834 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10273 67.71% 10273 81.67% 11087 51.49% 307 17.25% 195.88.16.114
2 909 5.99% 909 7.23% 984 4.57% 9 0.51% 93.170.130.251
3 3 0.02% 3 0.02% 339 1.58% 1 0.06% amt999.zomro.com
4 25 0.16% 17 0.14% 252 1.17% 1 0.06% mail.windrose.od.ua
5 55 0.36% 55 0.44% 230 1.07% 55 3.09% 128-68-139-5.broadband.corbina.ru
6 8 0.05% 8 0.06% 222 1.03% 1 0.06% 38.100.21.62
7 50 0.33% 4 0.03% 176 0.82% 14 0.79% 124.88.67.32
8 76 0.50% 13 0.10% 166 0.77% 13 0.73% spider-93-158-152-1.yandex.com
9 14 0.09% 2 0.02% 160 0.74% 5 0.28% 47.88.104.219
10 10 0.07% 1 0.01% 145 0.67% 5 0.28% 124.88.67.31

Top 30 of 575 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3094 20.39% - (Direct Request)
2 707 4.66% http://iphone-ipad-mac.xyz/ipad/ipad-mini-11.html
3 202 1.33% http://essaybuyonlineusa.xyz/
4 60 0.40% http://ru-sait.ru/ekzotika/seks-po-vsey-kamasutre.php
5 50 0.33% http://rencontres.ru/ekzoticheskoe-porno/interesnaya-eroticheskaya-kniga.php
6 37 0.24% https://www.google.ie/
7 30 0.20% http://arh-krepost.ru/bdsm/seks-s-primeneniem-svechey.php
8 30 0.20% http://arh-krepost.ru/biseksuali/intimni-foto-uchilok.php
9 30 0.20% http://arh-krepost.ru/bryunetki/samie-krasivie-golie-devushki-smotret.php
10 30 0.20% http://arh-krepost.ru/grupovuhi/foto-studencheskie-orgii.php
11 30 0.20% http://arh-krepost.ru/kamshoti/porno-zhenshini-mnogo-spermi.php
12 30 0.20% http://arh-krepost.ru/labuteni/korseti-i-seksualnoe-bele.php
13 30 0.20% http://arh-krepost.ru/lesbiyanki/porno-golodnih-krasotok.php
14 30 0.20% http://arh-krepost.ru/negrityanki/domashnie-porno-smotret-onlayn-s-telefona.php
15 30 0.20% http://arh-krepost.ru/nogi/brazilskiy-fut-fetish-video.php
16 30 0.20% http://arh-krepost.ru/s-massazhem/krasivie-intimnie-mesta-devushek.php
17 30 0.20% http://arh-krepost.ru/svetlenkie/russkaya-voyna-porno-onlayn.php
18 30 0.20% http://arial-rielt.ru/bdsm/porno-pochtoy-zakazat.php
19 30 0.20% http://arial-rielt.ru/bryunetki/onlayn-porno-russkoe-zrelie-tetki.php
20 30 0.20% http://arial-rielt.ru/grupovoe-porno/dvoynoe-proniknovenie-bdsm.php
21 30 0.20% http://arial-rielt.ru/minet/porno-video-hh.php
22 30 0.20% http://arial-rielt.ru/na-kablukah/porno-kasting-molodih-devchonok.php
23 30 0.20% http://arial-rielt.ru/porno-zvezdi/perviy-seks-v-mesyachnie.php
24 30 0.20% http://arial-rielt.ru/skvirting/porno-igrushki-hd.php
25 30 0.20% http://arial-rielt.ru/svetlenkie/shikarnie-zadnitsi-v-porno.php
26 30 0.20% http://arial-rielt.ru/transi/problemi-u-transvestitov.php
27 30 0.20% http://arial-rielt.ru/v-chulkah/lohmataya-pizda-porno-roliki.php
28 30 0.20% http://austriafoot.ru/aziatki/pokazhite-pizdi-rakom.php
29 30 0.20% http://austriafoot.ru/internatsionalnoe-porno/porevo-s-bolshoe-chlenom.php
30 30 0.20% http://austriafoot.ru/latina/paren-drochit-chlen-v-tualete.php

Top 15 of 218 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10336 68.13% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 775 5.11% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
3 572 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 313 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 303 2.00% Opera/9.80 (Windows NT 5.1); U; en) Presto/2.7.62 Version/11.00
6 298 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 218 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 131 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 121 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 101 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.345.199 Safari/535.1
11 101 0.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
12 101 0.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
13 101 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729)
14 101 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729)
15 101 0.67% Opera/9.80 (Windows NT 5.1); U; en) Presto/2.8.131 Version/11.10

Usage by Country for October 2016

Top 30 of 37 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11943 78.72% 11434 90.90% 15384 71.45% Unresolved/Unknown
2 1582 10.43% 748 5.95% 2659 12.35% Commercial (com)
3 775 5.11% 38 0.30% 1017 4.72% Czech Republic
4 250 1.65% 54 0.43% 398 1.85% European Union
5 230 1.52% 71 0.56% 609 2.83% Network (net)
6 105 0.69% 77 0.61% 373 1.73% Russian Federation
7 59 0.39% 50 0.40% 388 1.80% Ukraine
8 34 0.22% 5 0.04% 76 0.35% Germany
9 32 0.21% 32 0.25% 134 0.62% Belarus
10 31 0.20% 24 0.19% 201 0.93% Non-Profit (org)
11 18 0.12% 4 0.03% 51 0.24% Switzerland
12 15 0.10% 3 0.02% 21 0.10% Ireland
13 13 0.09% 12 0.10% 8 0.04% Tuvalu
14 10 0.07% 2 0.02% 29 0.13% Japan
15 9 0.06% 1 0.01% 23 0.11% Belgium
16 8 0.05% 5 0.04% 23 0.11% Sweden
17 7 0.05% 0 0.00% 25 0.11% Brazil
18 6 0.04% 6 0.05% 6 0.03% China
19 6 0.04% 1 0.01% 11 0.05% India
20 5 0.03% 2 0.02% 15 0.07% Netherlands
21 4 0.03% 2 0.02% 4 0.02% Generic TLD (info)
22 4 0.03% 2 0.02% 8 0.04% Seychelles
23 3 0.02% 0 0.00% 8 0.04% British Indian Ocean Territory
24 3 0.02% 0 0.00% 11 0.05% Kazakhstan
25 3 0.02% 2 0.02% 2 0.01% Moldova
26 2 0.01% 0 0.00% 7 0.03% Ecuador
27 2 0.01% 0 0.00% 7 0.03% Jordan
28 2 0.01% 1 0.01% 4 0.02% Luxembourg
29 2 0.01% 2 0.02% 5 0.02% Norway
30 2 0.01% 0 0.00% 7 0.03% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.20